CLASSROOM CLASSROOM

1

按「我的帳戶」

CLASSROOM CLASSROOM

2

按「創建一個帳戶」

CLASSROOM CLASSROOM

3

於註冊部份填上相關資料。

(註:請留意「密碼」格式及「用戶名稱」、「電郵地址」需要未曾註冊本公司帳戶)
CLASSROOM CLASSROOM

4

註冊完成後請查看註冊電郵郵箱,點擊確認電郵連結

CLASSROOM CLASSROOM

5

確認電郵後,於「我的帳戶」輸入「使用者名稱/電郵地址」及「密碼」便可登入並領取積分獎賞

CLASSROOM CLASSROOM

1

按「我的帳戶」登入

CLASSROOM CLASSROOM

2

輸入「使用者名稱/電郵地址」及「密碼」

CLASSROOM CLASSROOM

3

點擊「教材資源庫」,便能檢視所購書本之網上資源及其他免費資源