CLASSROOM CLASSROOM

閱讀練習1

神奇的糖果

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習2

不想上學的玲玲

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習3

單車節

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習4

領帶

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習5

我喜愛的玩具

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習6

香港石牆樹

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習7

影子

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習8

四時田園雜興

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習9

彼得.潘的來信

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

閱讀練習10

乘客守則

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

練習卷(一)閱讀

篇章一

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

練習卷(一)閱讀

篇章二

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

練習卷(二)閱讀

篇章一

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

練習卷(二)閱讀

篇章二

粵語文章朗讀

普通話文章朗讀

聆聽練習1

保管物品

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習1

保管物品(題6錄音節錄)

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習2

牙痛

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習2

牙痛(題1錄音節錄)

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習2

牙痛(題2錄音節錄)

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習3

收拾行李

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習4

過新年

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習5

導遊叔叔

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習6

彼思動畫

粵語錄音

普通話錄音

聆聽練習7

比本領

粵語錄音

普通話錄音

練習卷(一)聆聽

聆聽錄音

粵語錄音

普通話錄音

練習卷(二)聆聽

聆聽錄音

粵語錄音

普通話錄音