CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:重點詞閱讀法(一)
 • 閱讀單元二:重點詞閱讀法(二)
 • 閱讀單元三:取捨法(一)
 • 閱讀單元四:取捨法(二)
 • 閱讀單元五:聯想法
 • 閱讀單元六:重點段閱讀法(一)
 • 閱讀單元七:重點段閱讀法(二)
 • 閱讀單元八:活用經驗法

聆聽策略

 • 聆聽單元一:活用經驗法
 • 聆聽單元二:重點詞捕捉法
 • 聆聽單元三:重點句捕捉法
 • 聆聽單元四:記錄重點法