CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:重點詞閱讀法(一)
 • 閱讀單元二:重點詞閱讀法(二)
 • 閱讀單元三:提取法
 • 閱讀單元四:活用經驗法
 • 閱讀單元五:重點段閱讀法(一)
 • 閱讀單元六:重點段閱讀法(二)
 • 閱讀單元七:代入法(一)
 • 閱讀單元八:代入法(二)

聆聽策略

 • 聆聽單元一:列表法
 • 聆聽單元二:對照法
 • 聆聽單元三:歸納法
 • 聆聽單元四:整體綜合法