CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:重點句閱讀法(一)
 • 閱讀單元二:重點句閱讀法(二)
 • 閱讀單元三:上下文綜合法(一)
 • 閱讀單元四:上下文綜合法(二)
 • 閱讀單元五:圖文結合法
 • 閱讀單元六:歸納法(一)
 • 閱讀單元七:歸納法(二)
 • 閱讀單元八:活用標題法

聆聽策略

 • 聆聽單元一:借助評價法
 • 聆聽單元二:記錄重點法
 • 聆聽單元三:重點詞捕捉法
 • 聆聽單元四:重點句捕捉法