CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:上下文綜合法(一)
 • 閱讀單元二:上下文綜合法(二)
 • 閱讀單元三:借助段意法(一)
 • 閱讀單元四:借助段意法(二)
 • 閱讀單元五:六何法
 • 閱讀單元六:借助主旨法(一)
 • 閱讀單元七:借助主旨法(二)
 • 閱讀單元八:活學活用法

聆聽策略

 • 聆聽單元一:活用經驗法
 • 聆聽單元二:記錄重點法
 • 聆聽單元三:感受語氣法
 • 聆聽單元四:重點詞捕捉法