CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:重點句閱讀法(一)
 • 閱讀單元二:重點句閱讀法(二)
 • 閱讀單元三:標記法(一)
 • 閱讀單元四:標記法(二)
 • 閱讀單元五:文體閱讀法
 • 閱讀單元六:重點段閱讀法(一)
 • 閱讀單元七:重點段閱讀法(二)
 • 閱讀單元八:活用標題法

聆聽策略

 • 聆聽單元一:活用經驗法
 • 聆聽單元二:記錄重點法
 • 聆聽單元三:借助題目法
 • 聆聽單元四:重點詞捕捉法