CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:聯想法(一)
 • 閱讀單元二:聯想法(二)
 • 閱讀單元三:圈讀法(一)
 • 閱讀單元四:圈讀法(二)
 • 閱讀單元五:圖文結合法
 • 閱讀單元六:重點詞閱讀法(一)
 • 閱讀單元七:重點詞閱讀法(二)
 • 閱讀單元八:活用標題法

聆聽策略

 • 聆聽單元一:重點詞捕捉法
 • 聆聽單元二:圖片分析法
 • 聆聽單元三:借助題目法
 • 聆聽單元四:記錄重點法