CLASSROOM CLASSROOM

策略講解

閱讀策略

 • 閱讀單元一:列表法(一)
 • 閱讀單元二:列表法(二)
 • 閱讀單元三:重點句閱讀法(一)
 • 閱讀單元四:重點句閱讀法(二)
 • 閱讀單元五:活用經驗法
 • 閱讀單元六:文體閱讀法(一)
 • 閱讀單元七:文體閱讀法(二)
 • 閱讀單元八:借助線索法

聆聽策略

 • 聆聽單元一:重點句捕捉法
 • 聆聽單元二:重點詞捕捉法
 • 聆聽單元三:列表法
 • 聆聽單元四:活用經驗法